توسعه باغات در اراضی شیب دار خراسان شمالی به کندی پیش می رود - توسعه باغات در اراضی شیب دار خراسان شمالی به کندی پیش می رود | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

خراسان شمالی معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به اینکه این سازمان پنج طرح اقتصاد مقاومتی دارد که مورد تایید ستاد نیز قرار گرفته است، گفت: یکی از این طرح ها توسعه باغات در اراضی شیب دار است.

مهندس علی بهنام فر با اشاره به اینکه روند اجرای این طرح در استان به کندی پیش می رود، افزود: برنامه ریزی برای اجرای این طرح از سال های گذشته انجام شده و به عنوان طرح اقتصاد مقاومتی نیز مطرح شده است.

وی ادامه داد: توسعه باغات در اراضی شیب دار یک طرح ادامه دار است و از سوی دیگر عواملی همچون جایگزینی باغات فرسوده در این مناطق کاری زمان بر است.

مهندس بهنام فر اظهارکرد: علاوه بر آن برای اجرای این طرح اعتباراتی که سالانه پیش بینی می شود به طور کامل اختصاص نمی یابد.

وی تصریح کرد: هم اکنون هشت ماه از سال جاری گذشته و باید تاکنون ۵۰ درصد از کار انجام می شد اما فقط ۲۰ درصد از کار انجام شده است.

این مقام مسئول بیان کرد: از آنجاییکه این طرح به عنوان طرح اقتصاد مقاومتی مطرح شده باید از این محل مبلغی حدود ۸۷۵ میلیون تومان از اعتبارات استانی و سه میلیارد و ۷۵۳ میلیون تومان از اعتبارات ملی اختصاص می یافت که تاکنون تخصیصی نداشته ایم.

وی تاکیدکرد: تاکنون اقداماتی که در اراضی شیب دار انجام شده از طریق سرمایه خود سرمایه گذاران بوده است.