بازدید دکتر کاوند معاون موسسه ثبت، گواهی بذر و نهال کشور از نهالستان های خراسان شمالی - بازدید دکتر کاوند معاون موسسه ثبت، گواهی بذر و نهال کشور از نهالستان های خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

با توجه به اینکه اصلاح و نوسازی باغات میوه یکی از مهمترین برنامه های اقتصاد مقاومتی می باشد. نهال اصلاح شده به عنوان مهمترین نهاده تولید نقش بسزایی در افزایش بهروری از عوامل تولید، بهبود کمی و کیفی محصولات باغبانی استان دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، در این راستا به منظور بررسی و نظارت بر روند تولید نهال اصلاح شده ، دکتر کاوند معاون موسسه ثبت، گواهی بذر و نهال کشور و اعضاء کمیته فنی نهال از نهالستان شهرستانهای بجنورد، اسفراین، و مانه سملقان در مورخ 97/06/21بازدید نمودند.

در این بازدید موارد ذیل جهت افزایش کیفیت به تولید کنندگان نهال و بهره برداران باغبانی توصیه گردید.

1-در بازدید صورت گر فته از پایه های رویشی درختان میوه دانه دار، هسته دار و رشد مطلوب پایه ها آماده سازی پایه ها واجرای عملیات پیوند خواب جوانه ضروری می باشد. لذا جهت تولید نهال استاندارد وبا کیفیت از پایه هایی که دارای تنه راست، فاقد انشعاب و پیچیدگی بوده استفاده گردد.

2-کنترل علفهای هرز داخل نهالستان از موارد مهم وقابل توجه بوده، علاوه به رعایت موارد مزبور علفهای هرز حاشیه نهالستان که محل امن و مناسب برای زمستان گذرانی عوامل آفات وبیماریزاست، بایستی معدوم گردد.

3-با توجه به اینکه جزء استانهای برتر در زمینه تولید نهال گردوی پیوندی می باشیم نهالستان آقای رحمانی نصب توری ضد حشره وکنترل علفهای هرز حاشیه گلخانه  جهت ایزولاسیون و کنترل بهتر توجه کامل وجدی داشته باشد .