دومین همایش ملی زنان روستایی وعشایری - دومین همایش ملی زنان روستایی وعشایری | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی دومین همایش ملی زنان روستایی وعشایری با حضور دکتریوسفی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، مسئولین محترم وزارت جهادکشاورزی، مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی، کارشناس مسئول محترم زنان روستایی وعشایری و مشاورمحترم رئیس سازمان دراموربانوان وخانواده درمحل سالن فجر سازمان تحقیقات، آموزش وترويج کشاورزی وزارت جهادکشاورزی برگزار گردید.

دراین جلسه از کارشناسان مسئول مستقردر مدیریت های هماهنگی ترویج که موفق به دریافت گواهی تشویقی ایران گپ در راستای تولیدمحصول سالم واستاندار گردیدند تجلیل بعمل آمد .