تاکید رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی بر رعایت قیمت مصوب115000ریال مرغ در جلسه کمیته راهبردی استانی رصد و پایش بازار نهادهها - تاکید رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی بر رعایت قیمت مصوب115000ریال مرغ در جلسه کمیته راهبردی استانی رصد و پایش بازار نهادهها | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در جلسه کمیته راهبردی استانی رصد و پایش بازار نهاده ها و محصولات اساسی کشاورزی و دامی استان خراسان شمالی دکتر عبداله یوسفی بر رعایت قیمت مصوب 115000ریال مرغ و همراه بودن کلیه مدیران شهرستانی و همکاران بر تحقق سیاستهای ابلاغی در جهت تثبیت قیمت فوق تاکید نمودند.