برگزاری کارگاه آموزشی –ترویجی "شناسایی عوامل خسارت زای مزارع گندم و مدیریت آن " ویژه کشاورزان خراسان شمالی - برگزاری کارگاه آموزشی –ترویجی "شناسایی عوامل خسارت زای مزارع گندم و مدیریت آن " ویژه کشاورزان خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ، کارگاه آموزشی –ترویجی "شناسایی عوامل خسارت زای مزارع گندم و مدیریت آن " ویژه کشاورزان پیشرو گندم کار و  کارشناسان مروج مسئول پهنه در رشته های گیاهپزشکی و زراعت به تعداد 100نفر ، باحضور دکتر یوسفی رئیس این سازمان، مهندس سهرابی معاون مجری طرح گندم کشور، دکتر محقق نیشابوری، دکتر مین باشی و مهندس کاظمی اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقاتی گیاهپزشکی کشور ، صبح روز شنبه مورخ 1397/12/18درمحل سالن اجتماعات سرپرستی بانک کشاورزی برگزار گردید.

هدف این کارگاه آموزشی ارتقاء سطح دانش کشاورزان دیم کار و کارشناسان مسئول پهنه در راستای مبارزه با علفهای هرز و آفات و بیماریهای گندم بود.