مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای شبکه داخلی گاز فاز 1و2 شهرک گلخانه ای امام رضا (ع) شهرستان مانه و سملقان روستای آغمزار - مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای شبکه داخلی گاز فاز 1و2 شهرک گلخانه ای امام رضا (ع) شهرستان مانه و سملقان روستای آغمزار | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي