ویدئو کنفرانس پیشرفت فیزیکی کشت کلزا همزمان در سراسر کشور 13 مهر - ویدئو کنفرانس پیشرفت فیزیکی کشت کلزا همزمان در سراسر کشور 13 مهر | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي