برگزاری جلسه هماهنگی توزیع کود پاییزه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج - برگزاری جلسه هماهنگی توزیع کود پاییزه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

جلسه هماهنگی توزیع کود پاییزه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، معاون فنی و اجرایی، روسای مراکز جهاد کشاورزی، مدیران عامل شرکت های تعاونی تولید و کلیه کارشناسان پهنه در محل دفتر مدیریت برگزارشد .

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی فاروج طی این جلسه مقرر شد توزیع کود های شیمیایی فقط با صدو حواله توسط کارشناسان پهنه هر منطقه طبق دستورالعمل و مطابق فرمول کودی ارائه شده صورت پذیرد وکلیه کارگزاران کود ملزم به نصب بنر قیمت کود های شیمیایی می باشند .