نحوه بکارگیری کارشناسان پروژه¬های پیش آگاهی سال 98 در خراسان شمالی مشخص شد - نحوه بکارگیری کارشناسان پروژه¬های پیش آگاهی سال 98 در خراسان شمالی مشخص شد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از مشخص شدن نحوه بکارگیری کارشناسان پروژه­های پیش آگاهی ( ناظرین گیاهپزشکی سابق) در سال جاری در این استان خبرداد.

مهندس محمد رضایی گفت: پروژه­های پیش آگاهی سال جاری برای آفات کرم خوشه­خوار انگور در سه شهرستان، کرم سیب چهار شهرستان، و سفیدک داخلی انگور سه شهرستان انتخاب و مصوب گردید.

وی افزود: این طرح در قالب دو پروژه برای آفت کرم سیب در شهرستانهای اسفراین و شیروان- فاروج، دو پروژه برای آفت کرم خوشه خوار انگور در شهرستانهای بجنورد و شیروان- فاروج و بیماری سفیدک داخلی انگور در قالب دو پروژه در شهرستانهای بجنورد و شیروان- فاروج انجام خواهد شد.