برگزاری جلسه تکریم و معارفه مدیر امور اداری و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات - برگزاری جلسه تکریم و معارفه مدیر امور اداری و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

جلسه تکریم و معارفه مدیران امور اداری و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با حضور رئیس سازمان، مدیر حوزه ریاست ، مشاورین، معاونین و مدیران ستادی صبح امروز در محل اتاق جلسات برگزار شد.

 در این جلسه از زحمات آقایان احمد صابری و مختارخضرایی مدیران پیشین بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات که به افتخار بازنشستگی نائل شدند تقدیر شد و آقای روح ا... شاکریان به عنوان مدیر جدید امور اداری و ا... وردی رشیدی به عنوان مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات معرفی شدند.