میز خدمت الکترونیکی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
خدمات الکترونیک
عنوان خدمت لینک خدمت دانلود برنامه اندرویدی
شناسنامه بهره بردار
سامانه صدور مجوز صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
طرح توسعه سامانه هاي نوين آبياري
سامانه درخواست فرآورده های نفتی
سامانه هوشمند توزيع نهاده هاي کشاورزي
پایگاه های ملی اطلاع رسانی مناقصات
مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
سامانه جامع ثبت نام و اطلاع رسانی ایثار گران وزارت جهاد کشاورزی
پرداخت اینترنتی تعرفه مجوزهای کشاورزی
سامانه ثبت درخواست کاربری اراضی کشاورزی
مدیریت درخواست گواهی پایان کار احداث گلخانه جهاد کشاورزی
سامانه ثبت نام حمایت مشاغل خانگی
سامانه حمایت مشاغل خانگی 
سامانه بنگاههای کوچک اقتصادی - گزارش
سامانه اشتغال رصد
سامانه مدیریت فرآیند هماهنگ ستاد تسهیل سازمان صنایع
اصلاح نژاد دام

 

 

زیر بخش ها

 • سامانه شناسنامه بهره بردار
 • سامانه صدور مجوز صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
 • طرح توسعه سامانه هاي نوين آبياري
 • شبکه کتابخوانان حرفه ای
 • سامانه درخواست فرآورده های نفتی
 • سامانه هوشمند توزيع نهاده هاي کشاورزي
 • پایگاه های ملی اطلاع رسانی مناقصات
 • مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
 • بانک جامع اطلاعات کشاورزی
 • سامانه جامع ثبت نام و اطلاع رسانی ایثار گران وزارت جهاد کشاورزی
 • پرداخت اینترنتی تعرفه مجوزهای کشاورزی
 • سامانه ثبت درخواست کاربری اراضی کشاورزی
 • مدیریت درخواست گواهی پایان کار احداث گلخانه جهاد کشاورزی
 • سامانه ثبت نام متقاضیان اشتغال در بخش کشاورزی
 • سامانه نرم افزار قیمت گیری
 • سامانه ثبت نام حمایت مشاغل خانگی
 • سامانه حمایت مشاغل خانگی - user
 • سامانه بنگاههای کوچک اقتصادی - گزارش
 • سامانه اشتغال رصد
 • سامانه مدیریت فرآیند هماهنگ ستاد تسهیل سازمان صنایع
 • سامانه کلینیک های گیاهپزشکی ( سماک)
 • اصلاح نژاد دام
 • نرم افزار همراه خدمات الکترونیک