مجری طرح خوکفایی کودهای شیمیایی - مجری طرح خوکفایی کودهای شیمیایی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

دکتر کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در حکمی، مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را به سمت "مجری طرح خودکفایی کودهای شیمیایی" منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است: نظر به تجربیات ارزنده جناب عالی در حوزه تأمین، تدارک و توزیع کودها و در راستای افزایش ضریب خوداتکایی کشور در تولید کودهای شیمیایی، بدین وسیله به عنوان "مجری طرح خودکفایی کودهای شیمیایی" تعیین و منصوب می شوید.

انتظار می رود با تعامل و بهره گیری از ظرفیت های موجود در کشور، بخش خصوصی، اتحادیه ها و انجمن های مرتبط، شرکت های پتروشیمی و مراکز پژوهشی و دانشگاهها و در چارچوب برنامه های وزارت متبوع در مسیر خودکفایی تولید کودهای شیمیایی بویژه کودهای فسفاته و پتاسه در کشور اقدام نمایید.