شرح وظایف | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

اهم وظایف سازمان جهاد کشاورزی:

1- در ابعاد کلان اقتصادی ، اجتماعی:

الف- تلاش برای ارتقا سلامت جامعه و تامین غذا

ب- تلاش برای ارتقا در آمد تولید کنندگان و توزیع مناسب در آمد و مقابله با فقر روستاییان

ج- تلاش در جهت پایداری در روستاها و توسعه فرصتهای شغلی و تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی روستا

د- تلاش در جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور

ه- تلاش در راستای حفاظت از منابع پایه و بسترهای زیست محیطی

و- تلاش در جهت تقویت الگوی مصرف مواد غذایی مردم و افزایش مصرف پروتئین حیوانی

2- در ابعاد بخشی:

الف - خودکفایی در تولید محصولات اساسی

ب- ارتقا بهره وری عامل تولید( نیروی کار ، آب و خاک)

ج- کاهش ضایعات محصولات در فرآیند تولید و توسعه صنایع پس از تولید

د- اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات

ه- تقویت زیر ساختهای تولید

و- دستیابی به رشد اقتصادی بخش- متکی بر آگاهی و دانش سرمایه انسانی و تحقیقات کاربردی و فناوری نوین