جگوار | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
کاتانگا(جگوار) Jaguar Cichlid, Jaguar Guapote
این ماهی بومی آمریکای مرکزی میباشد سایز رشد این ماهی تقریبا 35 cm و PH حدود 7 و دمای مطلوب 25 درجه و البته مانند اکثر گونه های این خانواده تا 30 درجه را نیز تحمل خواهد کرد .
این ماهی یک غارتگر واقعی میباشد و بسیار مهاجم است و از نظر رفتاری ستیزه گر و جنگجو (Pugnacious) بوده و توصیه میشود به تنهائی نگهداری شود و این گونه با قابلیت تغییر و تعویض پذیری است به این معنی که (Changeable) امکان نگهداری این گونه در کوچکی با سایر ماهیها وجود دارد اما در بزرگی پرخاشگر شده و حتی ماهیهای کوچکتر را شکار مینماید .
 
 برای نگهداری از این ماهی مشکلی نخواهید داشت زیرا مقاوم و پر طاقت (Hardy) بوده و قابلیت تحمل شرایط مختلف آب را دارا میباشد و معمولا در شرایط عادی تحت تاثیر بیماری قرار نمیگیرد .این ماهی رشد سریع (Fast growth) دارد و سریع از سایزی که خریداری میشود بزرگتر میشود . این ماهی تقریبا همه چیز خوار و شکارچی است و توانائی حتی شکستن وسائل و تزئینات داخلی تانک را هم در سایز بزرگ داراست و تحمل هیچ ماهی دیگری را در تانک حتی 500 لیتری به راحتی نخواهد داشت اما به هر حال ماهی با جذبه زیبا و جالبی برای نگهداری است.