امگا 3 | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
امگا-3 :
اسیدهای چرب که به ندرت به شکل آزاد در طبیعت وجود دارند،مواد تشکیل دهنده چربیها و روغنها هستند.اسیدهای چرب به دو شکل اشباع شده و اشباع نشده وجود دارد که در حالت اشباع شده تمام پیوندهای موجود در مولکول آنها توسط هیدروژن پر شده است و بیشتر در چربیهایی مانند پیه،دنبه،روغن حیوانی،در گوشت قرمز و دیگر مواد لبنی یافت می شود و باعث بیماریهای قلبی عروقی شده،کلسترول(نوعLDL  یا نامناسب) را بالامی برد.
اسیدهای چرب اشباع نشده به دو دسته تک غیر اشباع و چند غیر اشباعی تقسیم شده اند که در غذاهای آبزیان موجود هستند.به طور مثال اسید اولئیک موجود در روغن زیتون و روغن کلزا دارای یک پیوند دوگانه بوده و جزء اسیدهای چرب امگا9 می باشد و اسید لینولئیک موجود در روغنهای نباتی آفتابگردان و سویا و... دارای دو پیوند دوگانه بوده و جزء اسیدهای چرب امگا6 است و می تواند در بدن به آراشیدونیک اسید تبدیل شود که حیاتی است و اسید نوکلئیک در روغن نباتی کتان،کلزا و سویا جزء اسیدهای چرب امگا3 بوده و دارای سه پیوند دو گانه بوده و در بدن تبدیل به  EPAوDHA  می شود.
اختلاف موجود بین اسیدهای چرب بسیار مهم می باشد.اگر یک اسید چرب،تمام اتمهای هیدروژنی را که می تواند حمل کند در خود داشته باشد،اسید چرب اشباع شده نامیده می شود.از مجموعه چند اسید چرب اشباع شده]چربی اشباع شده تشکیل می گردد.این چربیها در دمای معمولی اتاق جامد بوده و به مقدار فراوانی در غذاهای حیوانی وجود دارند،مانند کره گوشت خوک و چربی موجود در گوشت گاو.همچنین مقدار کمی از چربیهای گیاهی،مانند روغن نارگیل و خرمای هیدروژنه شده نیز سرشار از اسیدهای چرب اشباع شده هستند.چربیهای اشباع شده میزان کلسترول خون را افزایش داده و احتمال بروز خطرات ناشی از بیماریهای قلبی را نیز فزونی می بخشند.
بعضی از اسیدهای چرب تعدادی از اتمهای هیدروژن خود را از دست می دهند به همین دلیل آنها را اسیدهای چرب غیراشباع می نامند.اگر این اسیدهای چرب فقط یک جفت هیدروژن از دست بدهند،در زنجیره آنها یک پیوند دوگانه وجود خواهد داشت.روغن نارگیل مهمترین اسید چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه می باشد.اگر این اسیدهای چرب دو یا چند جفت از اتمهای هیدروژن خود را از دست بدهند،اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه نامیده می شوند. در مکانی که یک جفت از اتمهای هیدروژن از دست می روند،یک پیوند دوگانه به وجود می آید.هرچه باندهای دوگانه بیشتر باشند،اسید چرب غیراشباع تر می باشد.        
لازم به یادآوری است که چربیهای غنی از  اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه،میزان کلسترول خون را کم کرده و خطر بروز بیماریهای قلبی را کاهش می دهند.
اسید چرب ضروری لینولئیک که دو جفت از اتمهای هیدروژن موجود در زنجیره کربن خود را از دست داده و دارای دو باند دوگانه می باشد،در روغنهای گیاهی مانند گل رنگ،ذرت،دانه سویا و گردو به مقدار فراوان یافت می شود.
از دو راه دیگر می توان به اختلاف موجود بین اسیدهای چرب اشاره کرد.یکی اختلاف در تعداد اتمهای کربن موجود زنجیره اسید چرب و دیگری مکانی از زنجیره که اتمهای هیدروژن آن جدا شده اند. اسیدهای چرب موجود در ماهی و گیاهان در همین مورد اختلاف دارند.زنجیره های اسیدهای چرب نیز مانند آنها از لحاظ طول کمی با یکدیگر اختلاف دارند.بیشتر اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه موجود در سبزیجات دارای 18 اتم کربن هستند در حالیکه در روغن ماهی از 20 تا 22 اتم کربن تشکیل یافته اند.
وقتی پیوند دوگانه در محلی از زنجیره کربنی قرار گیرد که 3 کربن در انتهای زنجیره قرار داشته باشد،به آن زنجیره اصطلاحاً امگا3 گفته می شود و برعکس مولکول اسید چرب،دارای عامل اسیدی نمی باشد،به همین دلیل انتهای این زنجیره بنا بر نظر شیمیستها،متیل نامیده می شود.با توجه به توضیحات بالا می توان نتیجه گرفت که روغن ماهی دارای امگا3 و روغن گیاهان دارای امگا6 می باشد.
منشاء اسیدهای چرب امگا3
فقط حیوانات آبزی دارای اسیدهای چرب امگا3 می باشند،زیرا این مواد در مرحله اول به وسیله فیتوپلانکتونها ساخته می شوند.قابل توجه اینکه بدن انسان توانایی ساختن مقدار کمی از این گونه اسیدهای چرب را دارا می باشد.
بعضی از روغنهای گیاهی،آن هم به میزان کم،دارای اسید لینولئیک که یک اسید چرب امگا3 می باشد هستند.این اسید چرب دارای تعداد کمتری باند دوگانه بوده و کوتاهتر از اسیدهای چرب امگا3 موجود در ماهی می باشد.رفتارهای متابولیک این اسید در بدن،مانند امگا3 موجود در روغن ماهی نمی باشد،اما می تواند به نوعی از امگا3 که در غذاهای دریایی یافت می شود تغییر یابد.
با مطالعاتی که بر روی خون و بافت بدن اسکیموها و دانمارکیها انجام شد اطلاعاتی در مورد اسیدهای چرب امگا3 موجود در غذاها به دست آمد.این اسیدهای چرب به مقدار فراوانی در بافتهای بدن اسکیموها مشاهده گردید،در حالیکه در بدن دانمارکیها به هیچ عنوان دیده نشد.برعکس،چربیهای امگا6 در بدن اسکیموها وجود نداشتند در حالیکه در بدن دانمارکیها به مقدار فراوان یافت می شدند.با توجه به اینکه اسیدهای چرب امگا3 در بافتها یافت شوند،این امر نشان می دهد که آنها در فعالیتهای متابولیک و فیزیولوژیک نقش دارند.
Bang و Dyerberg بامطالعات خود توانستند اختلافات موجود در خون اسکیموها در مقایسه با دانمارکیها را با رژیم غذایی آنها و میزان امگا3 غذاها مرتبط نمایند. وقتی آنها اطلاعات جمع آوری شده را با اسکیموهای گرینلند و اسکیموهایی که در دانمارک زندگی می کردند(و یا حتی خود دانمارکیها)مورد مقایسه قرار دارند،متوجه شدند که اسکیموهای دانمارکی مشابه دانمارکیها هستند و مثل هموطنان گرینلندیشان نمی باشند.این نتایج نشان داد که منشاء این اختلافات ژنتیکی نبوده و با فاکتورهای محیطی در ارتباط است.در واقع رژیم غذایی بهترین توجیه برای این یافته ها می باشد.
بنابر نظریه Bang و Dyerberg،فراوانی اسیدهای چرب امگا3 در غذاهای اسکیموها،باعث کاهش لخته های خونی در بدن آنها می شود.بنابراین با توجه به کاهش لخته های خونی در رگها،انسداد رگهای خونی که باعث حمله های قلبی می شود،با توجه به مطالعاتی که انجام شده،اکنون ما می دانیم که اسیدهای چرب امگا3 مختلف از تشکیل لخته های خونی جلوگیری کرده و بدین ترتیب باعث کاهش حمله های قلبی می شوند.البته اثرات اسیدهای چرب امگا3 در رابطه با مسائل بالا به طور صددرصد اثبات نشده است،اما به هر حال شواهدی وجود دارند که این اثرات را تایید می نمایند،مانند تاثیر امگا3 بر روی عملکرد پلاکتهای خونی.
مدارک محکمی وجود دارد که ثابت می کنند وقتی اسیدهای چرب امگا3 در خون وجود داشته باشند،سلولها بیشتر ماده  Prostacyclinsکه یک ماده ضد انعقاد خون می باشد ترشح می کنند و اگر میزان امگا3 کم باشد،سلولها ماده A2 Thromboxane را تولید می کنند که باعث چسبیدن پلاکتها به یکدیگر و لخته شدن می گردد.به همین دلیل با توجه به وجود امگا3 در خون اسکیموها،بدن آنها مستعد خونریزی بوده ولی بیماری در آنها نادر می باشد.