معرفی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
نام و نام خانوادگی: محمد علی مصباحی
سمت : مدیر امور شیلات و آبزیان
آدرس : بجنورد- بلوار مدرس - سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - مدیریت امور شیلات و آبزیان
تلفن : 32254300-32414558 داخلی 157