مدار بسته | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
پرورش ماهي در سيستم هاي مداربسته
************************************
 در سالهاي اخير مصرف ماهي در اکثر کشورها به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است و تکثير و پرورش ماهي به عنوان منبع پروتئيني سبب شده است که اين کار بصورت يک تجارت مهم در کشورهاي پيشرفته تبديل شود. ماهي نسبت به عوامل محيط آبي که در آن زيست مي کند نظير PH ، O 2 ، NH 4 ، و ديگر عوامل بيوشيميايي و بيولوژيکي،موجودي بسيار حساس است و ضرورت دارد که اين عوامل در يک حد مشخص و معمولي ثابت بماند. با توجه به اين نياز روزافزون سعي شده است براي پرورش فوق متراکم ماهيان ، بهبود عوامل محيطي و بهبود کيفيت توليد و کوتاه شدن دوره پرورش مدنظر قرارگيرد.
قدمت استفاده از سيستم گردشي پرورش آبزيان به حدود دو دهه مي رسد که براي اولين بار در کشور دانمارک مورد استفاده قرارگرفت و هم اکنون در کشورهاي اروپايي (به طور خاص) مورد استفاده قرار مي گيرد. در زمان حاضر از اين سيستم براي استفاده از پرورش آبزيان گرمابي و سردابي استفاده مي شود. نحوه کاربرد سيستم هردو روش يکسان است اما عواملي همچون دما ، اکسيژن و ... در پرورش آبزيان مختلف متفاوتند که بايد تنظيم و کنترل شوند.
در يک سيستم مداربسته که آب مورد استفاده ماهيان از نظر اکسيژن فقير شده و مواد سمي و فضولات آن زياد شده است، با حذف مواد معلق توسط ميکروفيلتر و تبديل آمونيوم توليد شده به نيتريت و نيترات زير حد مجاز توسط بيوفيلترها و تزريق اکسيژن مايع خالص بوسيله راکتورهاي مخلوط کن و ضدعفوني کردن، آب احيا مي شود و مجدداً مورد استفاده قرار ميگيرد. در اين تصفيه فيزيکي و شيميايي دقت عمل و سرعت ضرورت دارد بطوريکه کوچکترين اختلال در عمل تصفيه و احيا سبب مرگ و مير شديد آبزياني که از آب بازگشتي استفاده مي کنند مي شود. چنين ظرافتي سبب مي شود که کنترل کيفيت آب بطور دائمي صورت گيرد و عمل تصفيه بدون کوچکترين توقفي انجام شود. به همين دليل اتوماسيون نقش مهمي در صحت عمل چنين سيستمي ايفا مي کند.
پس از اندازه گيري عوامل حياتي در آب مورد استفاده ماهيان، اطلاعات بدست آمده را تجزيه و تحليل مي کنند. چنين نيازي سبب مي شود که صنعت نقش مهمي در اندازه کيري عوامل و تجزيه و تحليل و اصلاح آنها داشته باشد.
تصفيه فيزيکي و شيميايي و احياي مجدد آب در سيستم مداربسته در مصرف آب و ابعاد زمين مورد نظر موثر است و زمان رشد را به حداقل مي رساند، بطوريکه يک محصول در مدت يک سال چند بار قابل عرضه به بازار است. کنترل دما از عوامل مهم ديگري است که سبب کاهش دوره پرورش مي شود.
در اين سيستم فاکتورهاي مورد نياز تغذيه ماهي در شرايط مطلوب است. در نتيجه در مصرف غذا صرفه جويي مي شود و در نهايت هزينه هاي تمام شده نيز کاهش مي يابد که خود يکي از مزاياي اين سيستم است.
بخشهاي سيستم مداربسته عبارتند از: چند حوضچه بتني، ميکروفيلتر، پمپ سيرکوله، فيلتر بيولوژيک، پمپ هواده، مخروط تزريق اکسيژن مايع، اتاق کنترل، موتور ژنراتور،اشعه uv ، غذاده خودکار و ... .
 
نحوه کار سيستم مداربسته
هدف کلي در يک سيستم مداربسته پرورش آبزيان استفاده مجدد از آب و افزايش تراکم ماهي در استخرهاي پرورشي است. طبق محاسبات انجام شده، با احياي مجدد آب و ايجاد شرايط زيست مناسب در استخرها، با تراکم بالا مي توان مصرف آب را تا يک هفتادم کاهش داد که اين خود در پرورش و فراگير کردن آن در مزارعي که آب و زمين مختصري دارند، تحول بوجود مي آورد. به عنوان مثال در يک مزرعه پرورش ماهي قزل آلا به ظرفيت 50 تن، ميزان آب تازه مورد نياز 500 ليتر در ثانيه و مساحت استخرها نيز پنج هزار متر مربع است، اما در يک سيستم آب در گردش با همين ظرفيت، آب مورد استفاده به هفت ليتر در ثانيه و مساحت استخرها تا 250 متر مربع کاهش مي يابد.
عملکرد سيستم مداربسته پرورش ماهي مبتني بر گردش آب موجود در استخرها و احياي مجدد آن از لحاظ اکسيژن مورد نياز، دفع مواد زائد،تصفيه کردن مواد سمي، تنظيم PH و گندزدايي است. کنترل هريک از عوامل ذکر شده و ايجاد شرايط سالم استفاده از روش خودکار اندازه گيري، کنترل و ثابت نگهداشتن هريک از اين عوامل در محدوده مجاز است که مجموعه اين شرايط حضور صنعت و تکنولوژي جديد را در هر مزرعه پرورش ماهي ضروري مي سازد.
استفاده از کامپيوتر در چنين سيستمي نه تنها اين موارد را محقق نمي سازد بلکه با بکارگيري نرم افزارهاي مناسب ، هر لحظه آمار و اطلاعات دقيقي در کليه زمينه هاي مربوط به پرورش در اختيار است. همچنين تشخيص و درمان بيماريهاي احتمالي موجود در استخرها به وسيله کامپيوتر انجام مي گيرد. امروزه وضعيت مزرعه را بوسيله خطوط تلفن از هر نقطه دلخواه و از کيلومترها فاصله کنترل مي کنند زيرا سيستمهاي کامپيوتري اين گونه ارتباط از راه دور را باي مجموعه امکان پذير ساخته است.
سيستمهاي آب در گردش پرورش ماهي با توجه به انتخاب قابليتهاي مورد نظر با امکانات متفاوتي ساخته شده اند که در کليات با هم مشترکند ولي هريک قابليتهاي مختلفي دارند
 
اصول بيولوژيکي توليد در سيستم مداربسته 
هنگاميکه در سيستمهاي مدارباز آب کافي با کيفيت مناسب ودماي ثابت دردسترس نبوده ويا فراهم نمودن آن از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نباشد ، استفاده از سيستمهاي مداربسته ضروري است. در سيستم مداربسته بطور کلي آب غير قابل استفاده براي ماهي از استخرها به بخش تصفيه انتقال داده شده وپس از تصفيه مکانيکي ، بيولوژيکي واکسيژن دهي به استخرهاي ماهي برمي گردد.
 
تغذيه ماهي
پس از مشخص شدن نوع واندازه غذا بايد مقدار غذادهي روزانه محاسبه شود که با توجه به وزن کل ماهيهاي سيستم ودرصد وزن بدن باشد. نکته بسيار مهم اين است که پس از هر بار بيومتري که معمولا هر 15روز يکبار صورت مي گيرد، نبايد مقدار غذادهي سريعا افزايش يابد چرا که فعاليت بيو فيلترها مختل مي شود وسبب افزايش پارامترهاي سمي ازجمله آمونياک مي گردد. بطور کلي مقدارغذادهي نبايد از 10% - 5% کل غذادهي در روز بيشتر شود. با توجه به شرايط سيستم هر دو تا سه روز يکبار بايد اين مقدار افزايش يابد .(ازدادن غذاي تر خودداري شود).
 
پارامترهاي فيزيکي

PH
مقدار آن در رابطه با سمي شدن آمونياک وغلظت دي اکسيد کربن اهميت به سزايي دارد بهترين دامنه براي فعاليت بهينه سيستم 7.2-6.9ميباشد.از تغييرات ناگهاني آن در سيستم بايد جلوگيري کرد ، زيرا تغييرات آن تاثير سريع برروي ديگر پارامترها دارد. 0.5 واحد در روز بيشتر نبايد تغيير يابد. معمولا پ هاش آب به دو دليل در سيستم اسيدي مي شود:
1ـ دي اکسيدکربن حاصل از تنفس
2ـ اسيد حاصل از فعاليت سيونفيکاسون
درصورت اسيدي شدن آب ، بيکربنات سديم يا هيدروکسيد کلسيم اضافه مي شود. به ازاي هر 20 کيلوگرم غذا، 1 کيلوگرم هيدروکسيد کلسيم اضافه مي شود. قليا ئيت بايد 120-50 ميلي گرم در ليتر باشد.

اکسيژن
مصرف اکسيژن ماهي بستگي به پارامترهايي مانند دما، سايز ماهي ، فعاليت ومقدار غذادهي دارد. در دماي 18 درجه سانتيگراد متوسط مصرف اکسيژن 600 گرم به ازاي هر کيلوگرم غذا در روز ويا بطور متوسط 480 ميلي گرم در ساعت به ازاي هر کيلو ماهي مي باشد. اکسيژن محلول بايد بيش از 6 ميلي گرم در ليتر باشد.
با توجه به اينکه در سيستم 100 تني 275 کيلوگرم در روز غذادهي صورت مي گيرد بايد 7/6 کيلوگرم اکسيژن در ساعت براي ماهي تامين شود که با اکسيژن دهي بخشي از آب ورودي از طريق راکتورها انجام مي شود.
غلظت اکسيژن در استخرها بايد بيشتر از 65% مقدار اشباع آب منطقه باشد اکسيژن خالصي که به آب اضافه مي شود سبب مي شود که غلظت اکسيژن 300-200%در آب ورودي افزايش يابد که به تدريج در استخرها مقداراکسيژن لازم تامين مي شود اگر اکسيژن در بيوفيلترهاي هوازي به زير 2ميلي گرم در ليتر برسد باکتريهاي بي هوازي فعال شده و سولفيد هيدروژن آزاد ميکنند که سبب مرگ ومير در ماهيها ميشود.همزمان فعاليت باکتريهاي نيتريفيکاسيون هم کاهش يافته که در نتيجه آن غلظت آمونياک ونيتريت افزايش مي يابد.

دما
بهترين دما براي رشد قزل آلا وفعاليت باکتريهاي نيتريفيکاسيون 18-15 درجه سانتيگراد مي باشد همانند ساير فاکتورهاي آب از تغييرات ناگهاني دما نيز بايد خودداري گردد درجه حرارت کمتر ويا بيشتر از حد بهينه سبب کاهش رشد مي شود.

کدورت
تعيين شفافيت آب (توسط سشي ديسک) نقش بسيار مهمي در سيستم دارد اگر بيشتر از 15 سانتي متري سطح آب مشخص نباشد بايد سريعاً رفع کرد علت اين امر مي تواند در نتيجه کم اشتهايي ماهي ، غذادهي بيش از اندازه ، بيماري ويا اشکال در عملکرد ميکرو فيلتر باشد. تا برطرف شدن مشکل بايد مقدار غذادهي را به حداقل رساند. در غير اينصورت ماهيها دچار صدمات آبششي ميشوند.
 
پارامترهاي شيميايي
 آمونياک / آمونيم
آمونياک توليد شده در سيستم در اثر متابوليسم ماهي و تجزيه مواد دفعي وپسماندهاي غذا مي باشد به همين دليل لازم است به سرعت ذرات جامد مدفوع وغذاي خورده نشده از سيستم خارج شود.
(آمونياک کل به دو فرم آمونياک غير يونيزه سمي و آمونياک يونيزه غيرسمي باشد. مقدار آمونياک مجاز غير يونيزه براي سايزفينگرلينگ 005/0 وبراي ماهيهاي بزرگتر 025/0 ميلي گرم در ليتر است. اما مقدار 06/0 ميلي گرم در ليتر سبب ايجاد واکنشهاي سمي در ماهي ميشود. پ هاش در محدوده 7 سبب کمتر شدن سمي بودن آمونياک مي شود. مقدار توليد آمونياک از طرفي به ميزان پروتئين واسيد آمينه غذا واز طرف ديگر به مقدار غذادهي بستگي دارد.
ارگانيسمهاي حذف نيتروژن باکتريهاي اتوتروف هستند که از گونه هاي نيتروزموناس و نيتروباکتر مي باشند. از آنجائيکه همزمان بارشد ماهي غذادهي هم افزايش ميابد بايد توجه داشت اين افزايش بصورتي باشد که فرصت لازم جهت افزايش جمعيت باکتريهاي مسئول نيتريفيکاسيون براي تبديل آمونياک اضافه شده به نيتريت ونيترات وجود داشته باشد.
براي تثبيت وافزايش جمعيت باکتريها معمولا چند هفته وقت لازم است. باکتريهاي نيتريفيکاسيون به بسياري از داروها ومواد شيميايي که براي درمان ماهي بکار ميرود حساس هستند به همين دليل لازم است که درهنگام درمان مواد شيميايي ودارو وارد بيوفيلترها نشود.
 
نيتريت
نيتريت حاصله از اکسيداسيون آمونياک توسط باکتريهاي نيترو باکتر به نيترات تبديل مي شود.
اگر نيتريت از حد مجاز بيشتر شود برروي هموگلوبين ماهي تاثير گذاشته ومانع از جذب اکسيژن مي شود که معروف به بيماري مت همو گلوبين مي باشد. به همين دليل با وجود اشباع بودن آب از اکسيژن به دليل مشکل بوجود آمده ماهي به سختي تنفس مي کند که متعاقباًً سبب کاهش رشد وايجاد بيماري مي شود. با افزودن نمک طعام به آب و ثابت نگهداشتن مقدار کلر به مقدار 200-150 ميلي گرم در ليتر به راحتي از بروز مسموميت ناشي از نيتريت در ماهي مي توان جلوگيري کرد.

دنيتريفيکاسيون
مرحله دنيتريفيکاسيون توسط يکسري از باکتريهاي هترو تروف انجام مي گيرد. در اين مرحله باکتريها اکسيژن را از نيترات تامين مي کنند. نصف اسيدي که توسط باکتريهاي نيتريفيکاسيون توليد مي شود در اين مرحله مصرف مي شود.
نيترات + مواد آلي نيترات
6NO3+5CH3OH 5CO2+7H2O+3N2+6OH-+e

دي اکسيدکربن
در نتيجه تنفس ماهي وباکتريها در سيستم ، دي اکسيدکربن توليد مي شود. اگر مقدار بيش از 12 ميلي گرم در ليتر بشود سبب استرس، کاهش ضريب تبديل غذايي مي شود وبراي حذف آن از هوادهي استفاده مي شود. همچنين بيوفيلترهاي چکه اي هم در حذف دي اکسيدکربن بسيار موثر هستند بدون حذف دي اکسيدکربن ، پ هاش آب اسيدي ميشود.

سولفيدهيدروژن
در اثر تجزيه بي هوازي مواد آلي در آب ايجاد مي شود. ترکيب سولفيد محلول با يون هيدروژن تشکيل سولفيد هيدروژن را ميدهد ووجود آن بستگي به مقدار پ هاش دارد. با شستشوي بيوفيلتر غرقابي از تجمع آن وبروز خطر در سيستم مي توان جلوگيري کرد.
 
نکات مهم
ـ هرگاه مقدار آمونياک يا نتيريت افزايش يابد ابتدا بايد غذادهي قطع شود وبه دنبال آن تعويض آب هم افزايش يابد وسريعا رفع علت کرد.
ـ در صورت پايين بودن درجه حرارت آب آنرا به آرامي بايد تا 18 درجه سانتيگراد افزايش داد.
ـ هردوماه يکبار بايد بيوفيلترها شستشو شوند يعني هر بيست روز يک سلول بيوفيلتر کاملاً شسته شود تا از کاهش جمعيت باکتريها جلوگيري شود. اين امر بستگي به ميزان غذادهي ونيز کيفيت غذاي مورد استفاده نيز داشته ودر صورت استفاده از غذا با غبار زياد شستشوي هر يک از بيوفيلترها بايد 4 تا 6 هفته کاهش يابد.
ـ بچه ماهيهايي که در هر نوبت بايد وارد سيستم بشوند، ابتدا سه هفته در قرنطينه خارج از سالن بايد بمانند ودر بدو ورود با فرمالين شستشو بشوند، پس از سه هفته هم دوباره اين عمل تکرار شود. سپس بعد از 3-2روز که در آب تميز قرار ميگيرند وارد سيستم بشوند.

اقدامات مديريتي
براي جلوگيري از بروز هر گونه اختلال در سيستم لازم است که سيستم هوشمند باشد به طوريکه از طريق سيستم آلارم اخطارهاي لازم داده شود. آگاهي از کارکرد تجهيزات ، وضعيت ماهي وکيفيت آب به طور دائم قبل از آنکه مشکلي به حد بحراني وخطرناک براي سلامت ماهيها برسد سبب جلوگيري از بروز هر گونه استرس در ماهي مي شود که پيامد آن رشد سريع ماهي ميباشد.

بيوفيلتر
برخي از پسماندهاي ناشي از ماهي وغذا در آب محلول ميشوند. که سبب توليد آمونياک ميشود. با توجه به توليد مواد آلي ناشي از غذا وماهي حجم بيوفيلترها برآورد مي گردد.
فيلتر بيولوژيکي بايد به خوبي کنترل شود تا بتوان نتيجه لازم از آن گرفت براي آنکه بتوان از گرفتگي بيوفيلترها جلوگيري کرد و باکتريها به خوبي فعاليت کنند فيلترها بايد به نوبت هر 20 روز يکبار شستشو شوند.
 
موادآلي
 پروتئين، چربي و هيدرات کربن ميباشد. مانند بيولوژيکي قابل تجزيه شامل مواد BOD اصطلاح
آنها توسط باکتريهاي هتروترف در محيط هوازي صورت ميگيرد واکنش ساده اي از آن به شرح زير ميباشد: تجزيه
C6HI2O6+6O2 6CO2+6H2O+E
باکتريها در طي تقسيمات سلولي زياد ميشوند. در شرايط بي هوازي مواد آلي تحت فرآيند تخمير به موارد زير تجزيه ميشوند:
H2+CO2 + الکل+ اسيداستيک+ساير اسيدهاي آلي متان
اگر مواد آلي به مقدار بسيار زياد در بلوکها تجمع يابند هر گونه تغيير فيزيکي (مانند شستشوي بلوکها) سبب آزاد شدن مواد آلي ميشود که در اثر قرار گرفتن در تماس مستقيم اکسيژن ، مواد آلي به صورت بمب عمل ميکند. با مديريت صحيح در مورد فيلترها از بروز اين مشکل به راحتي ميتوان جلوگيري کرد.
درمرحله دنيتريفيکاسيون نيترات توليد ميشود.در صورت تجمع وافزايش آن از حد مجاز (200ميلي گرم در ليتر) برروي رشد وضريب تبديل غذا تاثير سوء دارد. در اين مرحله نياز به مواد آلي ومحيط بي هوازي براي رشد باکتريها ميباشد.
 
 اشعه ماوراء بنفش
عمر مفيد لامپها 6 تا 8 ماه است وبعد از آن بايد تعويض شود ودر هنگام تعويض لامپها جريان آب ورودي وخروجي به دستگاه قطع ميشود شيرهاي کنار گذر فعال مي شوند شستشوي بايد هر يک ماه يکبار انجام گيرد.
 
رقم بندي (سورتينگ)
همه استخرهاي ماهي از طريق لوله مشترک به استخر مرکزي صيد منتقل ميشوند. براي تامين اکسيژن لازم استخر در هنگام رقم بندي ديفيوزرهاي اکسيژن تعبيه شده است به اين ترتيب به راحتي مي توان مجموعه هر دسته از استخرها را هر بار سورت کرد.
ماهيها از طريق لوله اي که در وسط استخر مي باشد به استخر صيد منتهي مي شوند از آنجا ماهيها به درون دستگاه سورتر ريخته مي شوند. پس از تعيين وزن وارد استخرهاي مختلف مي شوند. براي وارد شدن کمترين استرس به ماهيها مرحله رقم بندي بايد سريع انجام شود.
در صورت عدم انجام سورتينگ سرپرست مزرعه از وزن واقعي ماهيها آگاهي پيدا نمي کند وسبب مي شود که پس از مدتي پرت غذايي وکاهش رشد در ماهيها کاملا مشاهده شود.

بيماريها
بهترين روش پيشگيري بيماري در سيستمهاي مدار بسته مديريت دقيق مي باشد. دانستن اين واقعيت مهم است که شيوع هر بيماري ناشي از استرس به ماهي مي باشد که در اثر عوامل مختلفي مانند حمل ونقل، بد بودن کيفيت آب و... ايجاد مي شود. البته در هر سيستمي ريسک مواجه شدن با شيوع بيماريهاي متعدد وجود دارد ، که عامل آن يکي از موارد زير مي باشد.
ـ ويروس
ـ باکتري
ـ قارچ
ـ انگل
ـ در ارتباط با سيستم وکيفيت آب.
 
ضدعفوني
فرمالدئيد
اين ترکيب شيميايي در سيستم مدار بسته کاربرد بسيار دارد
ـ ضدعفوني کل سيستم ـ درمان پارازيتها
تنها ماده شيميايي است که با بکار بردن دزمناسب همراه با افزودنيهاي مناسب براي باکتريهاي بيوفيلتر مشکل ساز نمي باشد.

يدو فور
همه وسايل بکار رفته در سيستم مداربسته مانند برسها،ساچوک و... بايد پس از استفاده در پايان هر روز در اين ماده با غلظت مناسب قرار بگيرند تا ضدعفوني شود حتي المقدور هر استخر بايد برسهاي جداگانه که براي نظافت به کار ميرود داشته باشد

مراحل گردش آب

آب تازه
ورود آب تازه توسط شناور وکنتور آب کنترل مي شود. افزودن آب تازه براي جبران آب مصرف شده در پمپ شستشو مي باشد.

آب در گردش
بعد از بيوفيلترها پمپها نصب شده اند تا آب را با فشار وارد مخازن اکسيژن نمايند که براي اکسيژن دهي آب استخرها مي باشد مقداري از آب گردشي از فيلتر‌ يو وي عبور مي کند.
آب گردشي که پمپ مي شود از فاز تصفيه تا ورود به استخر به دو بخش مجزا تقسيم مي شود:

1-آب تحت فشار(به استخرها)
هر استخر دو ورودي دارد يکي آب تصفيه شده اي که اکسيژن دهي شده است وبخشي ديگر آب تصفيه شده اما اکسيژن دهي نشده است.

2-آب برگشتي (ازاستخرها)
آب هر استخر به يک لوله مشترک که هر دسته از تانکها به آن متصل است جريان مي يابد وسپس وارد مرحله تصفيه مکانيکي ميشود.

تصفيه مکانيکي
تصفيه مکانيکي توسط درام فيلتر صورت ومي گيرد که داراي منافذي به قطر 80 ميکرون مي باشند اگر درام فيلتر نياز به تعمير داشته باشد لوله جانبي نصب شده است که جريان آب به راحتي به سمت بيوفيلتر جريان يابد تا فعاليت باکتريها مختل نشود.

هوادهي
در زير درام فيلتر ديفيوزرهاي هوا نصب شده است از اين رزروير آب به درون مخزن بيوفيلتر پمپ مي شود.

فيلتر غرقابي
در بيوفيلتر غرقابي ، بلوکهاي بيونت از نوع 150 متر مربع در متر مکعب وجود دارد که در کف بيوفيلتر شلنگ ديفيوزر نصب مي شود وبراي اضافه کرد اکسيژن خالص مي باشد. افزودن اکسيژن خالص به بيو فيلترها در هنگاميکه پمپ بيو فيلتر نياز به تعمير دارد و يا فيلترهاي بيولوژيکي در بالاترين حد فعاليت خود هستند ضروري مي باشد. اگر اکسيژن کمتر از 2 ميلي گرم در ليتر بشود بايد اکسيژن دهي بشود.

فيلترنيترات
در فيلتر نيترات بلوکهاي بيونت از نوع 200 متر مربع در متر مکعب است که به موازات فيلتر غرقابي مي باشد. آبي که به سمت فيلتر نيترات مي رود وارد لوله منشعبي مي شود که براي پخش يکسان آب است. همچنين لوله منشعبي هم براي هوادهي وجود دارد که در هنگام تميز کردن بلوکها وحذف لجن مورد استفاده قرار ومي گيرد.

فيلتر چکه اي
از فيلتر غرقابي آب به سمت فيلتر چکه اي جريان پيدا مي کند فيلتر چکه اي شامل بلوکهاي بيونت از نوع 200 متر مربع در متر مکعب مي باشد. از روي صفحه مشبک که برروي بلوکها قرار دارد آب بطور يکسان پخش مي شود.
 
سيستم اکسيژن
اکسيژن بطور معمول از طريق اکسيژن ساز به استخرها اضافه مي شود براي تهيه بهينه اکسيژن فشار راکتورها نبايد کمتر از 7/0 بار باشد اکسيژن خالص از تابلوي توزيع اکسيژن اضافه مي شود. پس از تابلوي توزيع اکسيژن شيرهاي سلنوئيدي وفلومتر قرار دارند.
جريان اکسيژن ازاين طريق تنظيم مي شود. فلومتر اول بنام پايه است که پس از روشن شدن پمپهاي راکتوردائما باز ميباشد ودومي بنام تنظيم است که هر گاه مقدار اکسيژن از مقداري که تعريف شده کمتر شود(با استفاده از دستگاه اکسي گارد) اکسيژن اضافي وارد استخرها مي شود.
سيستم اکسيژن دهي اضطراري يک سيستم ايمني است که بصورت اتوماتيک روشن مي شود اگر مشکلي در سيستم ايجاد شود شروع بکار مي کند.
اکسيژن اضطراري در شرايط زير فعال مي شود.
ـ قطع برق
ـ خاموش شدن پمپ پمپهاي راکتور
ـ کاهش اکسيژن در استخرهاي ماهي
لازم است مرتبا سيستم اکسيژن دهي اضطراري چک شود تا اطمينان حاصل شود تحت شرايط ثابت واپتيمم فعال هستند.
سيستم آلارم.کار کاردهاي زير را نمايش مي دهد.
ـ خاموش شدن پمپ «پمپهاي راکتور»
ـ خاموش شدن پمپ «پمپهاي سيرکولاسيون»
ـ بالا آمدن سطح آب استخرها
يا اکسيژن کم ph -
يااکسيژن زياد PH -
ـ دماي زياد
وقتي همه تجهيزات به درستي فعال باشند لامپهاي به رنگ سبز در صفحه نمايش روشن است هنگامي که هر کدام از آنها به هر دليلي فعال نباشند صداي آلارم همراه با قرمز شدن لامپ مشاهده مي شود که تا رفع مشکل لامپ قرمز مي ماند.