معرفی رئیس اداره ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
دوشنبه‚ ٢١ آذر ١٣٩۶
نام و نام خانوادگی : حضرتقلی حیدری
سمت: رییس اداره روابط عمومی