معرفی رئیس اداره ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
شنبه‚ ٢٧ آبان ١٣٩٧

نام و نام خانوادگی : جهان راشدی شائی
سمت: رییس اداره روابط عمومی