معرفی رئیس اداره ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
سه شنبه‚ ٢۶ مهر ١٣٩۶
نام و نام خانوادگی : حضرتقلی حیدری
سمت: رییس اداره روابط عمومی