معرفی رئیس اداره ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
پنجشنبه‚ ٢٩ تیر ١٣٩٧

نام و نام خانوادگی : جهان راشدی شائی
سمت: رییس اداره روابط عمومی