معرفی رئیس اداره | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸

نام و نام خانوادگی : عباس کریمی
سمت: رییس اداره روابط عمومی