معرفی رئیس اداره | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱

نام و نام خانوادگی : عباس کریمی
سمت: رییس اداره روابط عمومی