معرفی رئیس اداره ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
چهار شنبه‚ ٢ اسفند ١٣٩۶
نام و نام خانوادگی : حضرتقلی حیدری
سمت: رییس اداره روابط عمومی