معرفی رئیس اداره | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹

نام و نام خانوادگی : عباس کریمی
سمت: رییس اداره روابط عمومی