معرفی رئیس اداره | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
چهار شنبه‚ ٢٧ تیر ١٣٩٨

نام و نام خانوادگی : عباس کریمی
سمت: رییس اداره روابط عمومی