پیش بینی برداشت 3800 تن گردو در استان خراسان شمالی - اخبار روز | مطالب ستون میانی

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از آغاز برداشت گردو در استان خبر داد و پیش بینی کرد امسال بیش از 3800 تن گردو از باغات استان برداشت خواهد شد.

به گزارش  روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ، محمدعلی شریکیان سطح باغات گردوی استان را  3073 هکتار اعلام کرد که از این مقدار 2690 هکتار باغ گردوی بارور و 283 هکتار غیربارور می باشد.

شریکیان برداشت گردو در سال جاری را 3887 تن پیش بینی نمود و عنوان کرد که  بیشترین باغات گردوی استان در سه شهرستان شیروان، فاروج  و بجنورد  به ترتیب با 851 ، 549 و 420 تن میزان تولید قرار دارند.

شریکیان درمورد  ارقام گردوی تولیدی ،  مقدار و روش پیوندی در سطح باغات استان چنین بیان داشتد که  ارقام گردو تولیدی در استان ارقام محلی و ژنوتیپ برتر هستند و همچنین 30 هکتار از باغات استان از ارقام پیوندی چندلر، فرانکت روند و فرانت می باشد.