جلسه دوم کارگاه خبر نویسی روابط عمومی تشکیل شد . - اخبار روز | مطالب ستون میانی

 

در این جلسه در خصوص شیوه بکارگیری اعداد و رقم های خبری و گزارش نویسی تدریس شد . بکارگیری حروف و رقم همزمان و نکاتی در مورد تند نویسی در جلسات گفته شد .