(کلیپ )فلسطین ،فلسطین از نهر تا بحر است . - اخبار روز | مطالب ستون میانی