مدیریت امور اراضی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 امور باقیمانده اصلاحات ارضی    حجم فايل:  105.6 KB
 تبصره 4 ماده    حجم فايل:  96.77 KB
 تمدید قرار داد اجاره    حجم فايل:  98.04 KB
 مراحل رسیدگی به متقاضیان تغییر کاربری    حجم فايل:  142.87 KB
 مراحل واگذاری    حجم فايل:  214.59 KB
 نحوه رسیدگی به شکایات    حجم فايل:  39.89 KB