فرم مربوطه ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
پيشنهادات
نام و نام خانوادگي:
کليد دستيابي:
مقطع و رشته تحصيلي:
پست سازماني:
واحد سازماني:
تلفن همراه:
عنوان پيشنهاد:
وضع فعلي:
وضع پيشنهادي:
برآورد هزينه :
امکانات اجرايي:
ساير توضيحات:
تاريخ :
مسئول رسيدگي:
لطفا کدی را که درکادر مشاهده می کنید وارد نمایید.
بارگذاري مجدد تصوير