امور حقوقی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 اجرای احکام کيفري    حجم فايل:  283.05 KB
 اقامه طرح دعاوی حقوقی    حجم فايل:  295.22 KB
 پاسخ اظهارنامه    حجم فايل:  270.98 KB
 تنظیم اظهارنامه    حجم فايل:  290.75 KB
 دستورالعمل قراردادها    حجم فايل:  281.91 KB
 دفاع در مقابل دعاوی حقوقی    حجم فايل:  290.47 KB
 دفاع درمقابل شکایت کیفری    حجم فايل:  291.7 KB
 طرح شکایت کیفری    حجم فايل:  298.91 KB