امور رفاهی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 انتخاب بیمه گر برای بیمه تکمیلی کارکنان    حجم فايل:  68.14 KB
 پرداخت پاداش ازدواج    حجم فايل:  267.29 KB
 پرداخت کمک هزینه فوت    حجم فايل:  266.02 KB
 تخصیص تسهیلات به شهرستان ها و سازمان    حجم فايل:  264.24 KB
 تقدیر از دانش آمخته های نمونه (جشن دانش)    حجم فايل:  264.08 KB
 درخواست تسهیلات(وام)    حجم فايل:  264.28 KB
 صدور و ابطال دفترچه درمان    حجم فايل:  265.14 KB
 عضویت در بیمه تکمیلی(مازاد)    حجم فايل:  67.13 KB