روابط عمومی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: آرش شایان
سمت : سرپرست روابط عمومی 

شماره تماس:109داخلی-32252866-058

Email:ravabet@nkj.ir