روابط عمومی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: عباس کریمی
سمت : رئیس اداره روابط عمومی و مشاور رئیس سازمان

شماره تماس:109داخلی-32254300-058

Email:ravabet@nkj.ir