روابط عمومی ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: جهان راشدی شائی
سمت : رئیس اداره روابط عمومی و مشاور رئیس سازمان

شماره تماس:109داخلی-32254300-058

Email:ravabet@nkj.ir

فرم اين صفحه الصاق نشده است. لطفا با مدير پورتال تماس حاصل فرماييد.