روابط عمومی ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: حضرتقلی حیدری
سمت : رئیس اداره روابط عمومی و مشاور رئیس سازمان

شماره تماس:
226 داخلی-32254300-058

فرم اين صفحه الصاق نشده است. لطفا با مدير پورتال تماس حاصل فرماييد.