دفاتر پيشخوان خدمات دولت | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در حال عقد قرار داد با دفاتر پیشخوان خدمات دولت در خصوص موارد ذیل می باشد:

1- صدور حواله سوخت دامداری ها و شیلات و تراکتورهایی که در بخش دام  .
2.سیستم الکترونیکی تحت وب که قابل واگذاری به پیشخوان دولت می باشد و اطلاعات مربوط به صدورمجوزها و پروانه ها توسط این سیستم ذخیره می گردد .
3.سامانه بیمه محصولات کشاورزی
4.سامانه سوخت ماشین آلات کشاورزی
5. ثبت اطلاعات بهره برداران کشاورزی
6.با توجه به وجود سامانه الکترونیکی تحت وب در مدیریت آب و خاک تحت عنوان  " آبیاری تحت فشار" که قابل واگذاری  به دفاتر پیشخوان می باشد