دفاتر پيشخوان خدمات دولت ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در حال عقد قرار داد با دفاتر پیشخوان خدمات دولت در خصوص موارد ذیل می باشد:

1- صدور حواله سوخت دامداری ها و شیلات و تراکتورهایی که در بخش دام  .
2.سیستم الکترونیکی تحت وب که قابل واگذاری به پیشخوان دولت می باشد و اطلاعات مربوط به صدورمجوزها و پروانه ها توسط این سیستم ذخیره می گردد .
3.سامانه بیمه محصولات کشاورزی
4.سامانه سوخت ماشین آلات کشاورزی
5. ثبت اطلاعات بهره برداران کشاورزی
6.با توجه به وجود سامانه الکترونیکی تحت وب در مدیریت آب و خاک تحت عنوان  " آبیاری تحت فشار" که قابل واگذاری  به دفاتر پیشخوان می باشد