عنوان محصول: گوجه فرنگی ميزان توليد استان : 148000 تن - عنوان محصول: گوجه فرنگی ميزان توليد استان : 148000 تن | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عنوان محصول: گوجه فرنگی
محل تولید:  مانه و سملقان
مقدار تولید در استان: 148000 تن

زمان برداشت: مرداد تا شهریور ماه