عنوان محصول: انگور گلاهداری مقدار توليد استان : 120000 تن - عنوان محصول: انگور گلاهداری مقدار توليد استان : 120000 تن | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عنوان محصول: انگور گلاهداری
محل تولید : بجنورد
مقدار تولید در استان: 120000 تن
زمان برداشت: مهر تا  آبان ماه