عنوان محصول گردو مقدار توليد در استان3800 تن - عنوان محصول گردو مقدار توليد در استان3800 تن | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عنوان محصول : گردو
مقدار تولید در استان:  3800 تن
محل تولید :  بجنورد
زمان برداشت:  مهر تا آبان ماه