عنوان محصول: باریجه مقدار تولید در استان: 25 تن - عنوان محصول: باریجه مقدار تولید در استان: 25 تن | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عنوان محصول:  باریجه   
مقدار تولید در استان: 25 تن
محل تولید : جاجرم- گرمه و مانه و سملقان
زمان برداشت:  تیر و مرداد  ماه