عنوان محصول: گوشت قرمز مقدار تولید در استان: 27000 تن - عنوان محصول: گوشت قرمز مقدار تولید در استان: 27000 تن | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عنوان محصول:  گوشت قرمز   
مقدار تولید در استان: 27000 تن
محل تولید : بجنورد- شیروان
زمان  تولید:  در طول تمام سال