عنوان محصول : پیاز مقدار تولید در استان:116000 تن - عنوان محصول : پیاز مقدار تولید در استان:116000 تن | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عنوان محصول : پیاز 
مقدار تولید در استان:116000   تن
محل تولید : مانه و سملقان
زمان برداشت: مهر ماه