مصوبه صدور گواهی جبهه استشهادی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
بنا به نامه شماره 31/200 مورخ 93/1/10
جناب آقای محمدعلی جوادی
معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی

باعنایت به مصوبه مورخ 92/10/23کمیسیون مرکزی امور ایثارگران وزارت جهادکشاورزی به اطلاع می رساند ، از تاریخ ابلاغ این نامه صرفاً درخواست صدور گواهی جبهه استشهادی برای آن دسته از ایثارگرانی که فاقد مدارک مثبته حضور در جبهه می باشند قابل رسیدگی است که تقاضایشان از تاریخ 59/6/31لغایت 61/6/31 باشد ، مراتب جهت اجرا ابلاغ می گردد .