شبکه انتقال آب چشمه شوقان - شبکه انتقال آب چشمه شوقان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
شبکه انتقال آب چشمه شوقان
محل اجرای طرح:شهرستان جاجرم – جلگه شوقان
سال شروع:1386
پیشرفت فیزیکی تا پایان 1392: 60 درصد

توضیحات:
طرح احداث شبکه انتقال آب چشمه شوقان به طول 27 کیلومتر  و دبی انتقال 400 لیتر بر ثانیه می باشد که تا کنون حدود 15 کیلومتر از آن احداث و در حال بهره برداری می باشد.
هدف:
جلوگیری از تلفات آب ، بهره برداری بهینه از منابع آبی و تامین آب 900 هکتار از اراضی آبی و مستعد منطقه.
مشخصات فنی طرح:
طول شبکه :  27 کیلومتر                                 شبکه اجراشده :  15 کیلومتر
دبی کانال انتقال  :  400 لیتر بر ثانیه          سطح اراضی کشاورزی  طرح:  900 هکتار
نوع کانال:ذوزنقه ای بتنی  و اجرای مقسم ها و آبگیر های فرعی بتن مسلح              
موقعیت طرح:
-    جاده بجنورد به اسفراین- کیلومتر 5 –جاده فرعی به سمت جلگه شوقان به طول 50 کیلومتر