ایستگاه پمپاژ و بند ذخیره خاکی اخلی دنگل - ایستگاه پمپاژ و بند ذخیره خاکی اخلی دنگل | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
ایستگاه پمپاژ و بند ذخیره خاکی اخلی دنگل
محل اجرای طرح:شهرستان بجنورد – روستای اخلی دنگل
سال شروع:1384
سال پایان:1390

توضیحات:
طرح احداث ایستگاه پمپاژ و بند ذخیره خاکی اخلی دنگل شهرستان بجنورد شامل احداث دهانه آبگیر از رودخانه جهت هدایت آب به سمت ایستگاه پمپاژ با کانال و خط انتقال آب با لوله از ایستگاه پمپاژ اولیه به ثانویه و نهایتاً به مخزن بند ذخیره خاکی با ظرفیت حدود یک میلیون متر مکعب می باشد.
هدف:
ذخیره آب رودخانه در فصل غیر زراعی و استفاده و بهره برداری از آن در دوره کم آبی جهت کاهش تنش آبی و افزایش محصول ،بهبود 80 هکتار از اراضی و 20 هکتار توسعه سطح زیر کشت.
مشخصات فنی طرح:
طول تاج:230متر                                          عرض تاج در بالا:6 متر
ارتفاع بند از کف :19 متر                               تعداد و نوع پمپ های ایستگاه:3 عدد- سانتریفوژ چند طبقه
ارتفاع پمپاژ:118 متر
موقعیت طرح:
-    کیلومتر 15 جاده بجنورد – مشهد ، بعد از گرمخان ،جاده گیفان بعد از سرچشمه و اوزون بیجه به سمت نجف آباد و قردانلو