بند انحرافی و کانال انتقال آب خرمده - بند انحرافی و کانال انتقال آب خرمده | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
بند انحرافی و کانال انتقال آب خرمده
محل اجرای طرح:شهرستان مانه و سملقان – روستای خرمده
سال شروع:1382
پیشرفت فیزیکی تا پایان 1392: 80 درصد

توضیحات:
طرح احداث بند انحرافی و کانال انتقال آب خرمده شهرستان مانه و سملقان شامل بند انحرافی و تاسیسات جانبی،کانال انتقال آب با ظرفیت 1.5 متر مکعب در ثانیه به طول 3 کیلومتر و ابنیه فنی مسیر
هدف:
به منظور تثبیت سر دهانه و افزایش تراز آب و آبگیر شدن اراضی کشاورزی پایین دست به طوریکه بتوان بطور ثقلی اراضی مورد نظر را آبیاری نمود.همچنین انتقال آب با فلوم از عرض رودخانه در انتهای کانال انتقال جهت اراضی خرمده غربی.
مشخصات فنی طرح:
طول بند انحرافی:15.5متر                                          دبی سیلاب طراحی:165.3 مترمکعب در ثانیه
سیلاب طراحی  :50 ساله                                              طول حوضچه آرامش:12 متر
طول کانال:3 کیلومتر ،بتنی مسلح  باکسی                دبی کانال: 1500 لیتر بر ثانیه
موقعیت طرح:
-    جاده بجنورد به مانه و سملقان- کیلومتر 45 –جاده راز و جرگلان- بعد از پیش قلعه به سمت عشق آباد – شش خانه- روستای خرمده شرقی -7 کیلومتر در مسیر رودخانه کال ایمانی