بندانحرافی وکانال انتقال آب شیرآباد - بندانحرافی وکانال انتقال آب شیرآباد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
پروژه بندانحرافی وکانال انتقال آب شیرآباد
محل اجرای طرح:شهرستان مانه وسملقان –روستای شیرآباد
سال شروع:1384
سال پایان:1391
توضیحات:
بندانحرافی وکانال انتقال آب شیرآباد درشهرستان مانه وسملقان شامل بند انحرافی بتنی وکانالهای انتقال آب درطرفین رودخانه بوده که جهت هدایت آب به اراضی کشاورزی روستاهای شیرآباد –اسلام آباد –ملاحسن –انصاروقره مصلی احداث گردیده است.
اهداف کلی طرح عبارتند از:
1-    تثبیت بستررودخانه
2-    جلوگیری ازخسارات سیلاب برروی سازه های موجود
3-    بهبود آبیاری واراضی محدوده طرح درسطح 1500 هکتار
مشخصات فنی طرح:
1-    طول تاج :57 متر
2-    ارتفاع سریزازپی 10.5 متر
3-    ارتفاع بندازکف حوضچه آرامش 5.5 متر
4-    طول حوضچه آرامش 23متر
5-    دبی سیلاب طراحی 122 مترمکعب
6-    طول کانال انتقال آب بتونی 4 کیلومتر

وضعیت کشاورزی ،الگوی کشت محصولات زراعی در منطقه
نوع اراضی
      1-آبی در سطح 2500 هکتار
     2-دیم در سطح 450  هکتار
نوع محصولات                          سطح زیر کشت(هکتار)
 1- گندم                                                 1370
2-جو                                                      230
3-چغندر،پنبه،کلزا                                     100
4-پیاز                                                    350
5-گوجه فرنگی                                          450
 

موقعیت طرح:
-    کیلومتر 1 جاده آشخانه – چمن بید