بندانحرافی وکانال انتقال آب برج - 2145681 | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
پروژه بندانحرافی وکانال انتقال آب برج
محل اجرای طرح:شهرستان مانه وسملقان –روستای برج
سال شروع:1386
سال پایان:1389
توضیحات:
بندانحرافی وکانال انتقال آب برج درشهرستان مانه وسملقان شامل بند انحرافی بتنی وکانالهای انتقال آب درطرفین رودخانه بوده که جهت هدایت آب به اراضی کشاورزی روستای برج  –احداث گردیده است.
اهداف کلی طرح عبارتند از:
1-    تثبیت بستررودخانه
2-    جلوگیری ازخسارات سیلاب برروی سازه های موجود
3-    بهبود آبیاری واراضی محدوده طرح درسطح 350 هکتار
مشخصات فنی طرح:
1-    طول تاج :34 متر
2-    ارتفاع سریزازپی 14.8 متر
3-    ارتفاع بندازکف حوضچه آرامش 8.6 متر
4-    طول حوضچه آرامش 14متر
5-    دبی سیلاب طراحی 350 مترمکعب
6-    طول کانال انتقال آب بتونی3/4 کیلومتر

وضعیت کشاورزی ،الگوی کشت محصولات زراعی در منطقه
نوع اراضی
      1-آبی در سطح 500 هکتار
     2-دیم در سطح 0  هکتار

نوع محصولات                          سطح زیر کشت(هکتار)
 1- گندم                                                 200
2-جو                                                      50
3-چغندر،پنبه،کلزا                                     10
4-پیاز                                                    50
5-گوجه فرنگی                                         50
 

موقعیت طرح:
-    کیلومتر 8 جاده آشخانه – راز -  بالادست روستای برج