پروژه های شاخص بهره برداری شده 6 ماهه اول سال 98 - پروژه های شاخص بهره برداری شده 6 ماهه اول سال 98 | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي