اخبار استان ›› خبر مصاحبه تلویزیونی مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در خصوص کشتهای کلزا وگندم ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، مهندس محمد نقی کاظمیان مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در مصاحبه امروز پنج شنبه مورخ 96/12/17بیان داشتند: سطح زیر کشت کلزای پاییزه استان در سطح 3500 هکتار با پیش بینی تولید 7000 تن که این میزان  نسبت به سال زراعی گذشته که در سطح 1500 هکتار و تولید 1500 تن تولید بود پیش بینی افزایش بیش از 4 برابری را انشا ا..شاهد خواهیم بود و این میزان تولید در صورتی محقق میگردد که کلزا کاران استان عملیات کنترل آفات و علفهای هرز را بموقع و تغذیه گیاهی را بر اساس توصیه های بعمل آمده انجام دهند.

 

کاظمیان گفت: این رقم در سطح زیر کشت گندم دیم استان در سطح 100 هزار هکتار و گندم آبی استان در سطح50 هزار هکتار و پیش بینی تولید گندم در سال زراعی جاری به میزان 250 هزارتن وخرید تضمینی 200 هزارتن که در مقایسه با سال زراعی گذشته خرید گندم 139 هزارتن از رشد بیش از 40 درصدی انشاا... شاهد خواهیم بود و این در صورتی خواهد بود که گندمکاران دیم استان در ماه اسفند ماه با توجه به عقب افتادگی مراحل رشدی گیاه به علت تاخیر در بارش موثر و تاخیر در کشت در صورت کاربرد حداقل 25 کیلو گرم کود سرک اوره بعنوان توصیه عمومی و کنترل بموقع آفات و علفهای هرز میتوانند این تولید را محقق نمایند.