اولین جلسه کمیته راهبردی تنظیم بازار میوه ایام پایان سال استان - اولین جلسه کمیته راهبردی تنظیم بازار میوه ایام پایان سال استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اولین جلسه کمیته راهبردی میوه پایانی سال و ابتدای سال 98 به ریاست سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی و دبیری سازمان تعاون روستایی استان با حضور نمایندگان دستگاه های عضو  در این سازمان برگزار گردید.

در این جلسه در جهت ساماندهی و برنامه ریزی خرید، ذخیره و توزیع میوه شب عید و تناژ مورد نیاز مصرف استان در  دو میوه سیب و پرتغال و نحوه انتخاب مباشرین و سرد خانه جهت نگهداری میوه تا پایان سال جاری بحث و تبادل نظر به عمل آمد.