جلسه ستاد آبیاری نوین - جلسه ستاد آبیاری نوین | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی  خراسان شمالی، جلسه ستاد آبیاری نوین این سازمان در مورخ 1397/06/19با حضور اعضاءستاد برگزار گردید.

در جلسه مذکور مدیران شهرستان ها عملکرد پروژه های اجرا شده و در حال اجرا طرح آبیاری نوین را ارائه نمودند و با توجه به گزارش ارائه شده عملکرد سال 96 طرح تاکنون1659هکتار میباشد.