کشاورزان گرمه ای توان پرداخت هزینه خودیاری برای اجرای طرح آبیاری نوین را ندارند - کشاورزان گرمه ای توان پرداخت هزینه خودیاری برای اجرای طرح آبیاری نوین را ندارند | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمه گفت: کشاورزان گرمه ای توان پرداخت هزینه خودیاری برای اجرای طرح آبیاری نوین را ندارند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به نقل از ایسنا ، یحیی رمضانی با اشاره به اینکه در اجرای طرح های نوین آبیاری در سال گذشته که یک سال ایده آل بود 85 درصد از هزینه ها را دولت و 51 درصد را نیز مردم پرداخت می کردند، اظهار کرد: برای اجرای هر هکتار آبیاری قطره ای 10 میلیون تومان هزینه می شد که 85 درصد آن توسط دولت پرداخت می شد.

وی تصریح کرد: اما در حال حاضر رقم 10 میلیون به دوبرابر رسیده است و دولت فقط 10 میلیون تومان از هزینه را پرداخت می کند و 15 میلیون تومان باقی مانده باید توسط مردم پرداخت شود این درحالیست که کشاورز توان پرداخت این هزینه را برای هر هکتار ندارد.

رمضانی افزود: در شهرستان گرمه اجرای 30 پروژه آبیاری نوین به تاره گی آغاز شده است که کشاورزان برای اجرای آن نیازمند حمایت هستند.

وی ادامه داد: چهار تا پنج پروژه آبیاری دیگر باقی مانده است که اگر آن ها نیز اجرایی شوند اجرای پروژه های آبیاری در این شهرستان کویری به پایان خواهد رسید.

این مقام مسئول با تصریح بر اینکه باید کشاورزی از وضعیت سنتی کنونی خارج شود، اظهار کرد: پیشنهادات مختلفی برای حل مشکل مذکور ارائه شده است که یکی از آن ها حذف پیمانکار و پرداخت هزینه های که برای پیمانکار انجام می شد به خود کشاورز تا میزان خودیاری آن ها کاهش یابد.