برگزاری کارگاه آموزشی –ترویجی " تغییر نوع کشت از محصولات پرآب طلب به کم آب طلب " ویژه گلخانه داران پیشرو شهرستان اسفراین - برگزاری کارگاه آموزشی –ترویجی " تغییر نوع کشت از محصولات پرآب طلب به کم آب طلب " ویژه گلخانه داران پیشرو شهرستان اسفراین | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ، کارگاه آموزشی– ترویجی " تغییر  نوع کشت از محصولات پرآب طلب به کم آب طلب " ویژه گلخانه داران پیشرو شهرستان اسفراین به تعداد حدود 100نفر، باحضور اساتید محترم محققین ارشد مرکز تحقیقات وزارت جهادکشاورزی آقایان دکتر مومنی و دکتر بصیرت و محققین مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی استان ، صبح روز دوشنبه مورخ 20/12/1397 درمحل مسجد روستای سارمران از توابع شهرستان اسفراین برگزار گردید.

هدف این کارگاه آموزشی ارتقاء سطح دانش گلخانه داران در راستای تغذیه گلخانه ها و ساختار سازه های گلخانه ای بود.