معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی صاحب عنوان برتر شد - معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی صاحب عنوان برتر شد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع این سازمان در ارزیابی کلیه شاخص های عملکرد صاحب عنوان برتر شد.جناب آقای مهندس امانی در چارچوب نشست معاونان توسعه مدیریت و منابع سازمان های جهادکشاورزی استانهای سراسر کشور موفق به دریافت  لوح تقدیر از مهندس خسرو پالیزگر سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت جهادکشاورزی شد.