برگزاری جلسه تکریم و معارفه مدیر امور اداری و مدیر ارزیابی عملکرد سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - برگزاری جلسه تکریم و معارفه مدیر امور اداری و مدیر ارزیابی عملکرد سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

جلسه تکریم و معارفه مدیران امور اداری و مدیر ارزیابی عملکرد سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با حضور رئیس سازمان، مدیر حوزه ریاست ، مشاورین، معاونین و مدیران ستادی صبح امروز در محل سالن کشاورز برگزار شد.

 در این جلسه از زحمات آقایان احمد صابری و مختارخضرایی مدیران پیشین امور اداری و ارزیابی عملکرد که به افتخار بازنشستگی نائل شدند تقدیر شد و آقای روح ا... شاکریان به عنوان مدیر جدید امور اداری و ا... وردی رشیدی به عنوان مدیر ارزیابی عملکرد معرفی شدند.