انتصاب مدیر جدید هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - انتصاب مدیر جدید هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي