اجرای طرح یاوران تولید پرورش دام سبک شهرستان شیروان - اجرای طرح یاوران تولید پرورش دام سبک شهرستان شیروان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در راستای اجرای طرح یاوران تولید بازدید از پرورش دام سبک روستای امیرآباد از توابع شهرستان شیروان با حضور کارگروه طرح نماینده مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی خانم دکتر خبازان ، نماینده اموردام در ستاد استان آقای مهندش شرقی  و محقق معین مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی آقای دکتر علمی و مسئول امور دام شهرستان شیروان در محل دامداری آقای بیچرانلو دامدار روستای امیرآباد صورت پذیرفت.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مهندس محمودآبادی گفت : شهرستان شیروان دارای حدود 5 هزار نفر دامدار ، 503870 هزار راس دام سبک  و 12600راس دام سنگین می باشد.

وی بیان نمود: در این طرح موانع و مشکلات موجود در دامداری ها و توصیه های فنی و پیشنهادات عنوان می گردد که با توجه به مباحث صورت گرفته و مشکلات ارائه شده از سوی دامداران توصیه های فنی توسط دکتر علمی نماینده و محقق معین مرکز تحقیقات استان به شرح ذیل :

1- ثابت نگهداشتن فضای پرروش دامها و عدم درمحیط هاب مختلف دامداری 2- تنظیم جیره دامها و رعایت نسبت 70 به 30 در کنسانتره و علوفه در بره های پرواری با 16 درصد پروتئین در جهت کاهش طول مدت پروار و کاهش مدت پروار و کاهش ضریب تبدیل خوراکی 3- رعایت نسبت مناسب علوفه به کنسانتره در رده های سنی و تولیدی مختلف 4- رعایت تهویه و صلاح جایگاه دامها ارائه گردید.